Generositat

Dāna” és una paraula pali que vol dir donatiu, i de fet ve de la mateixa arrel indoeuropea. En el budisme del sud d’Àsia es fa servir per referir-se al sistema en què durant segles s’han mantingut vives i transmès les ensenyances. Encara avui, molts monestirs i centres de meditació no tenen cap tarifa per a l’estada o els cursos, sinó que es mantenen gràcies a la generositat dels laics de la zona i dels assistents, que sempre tenen la possibilitat de fer donatius perquè el centre pugui seguir oferint el dharma en el mateix esperit.

A occident, alguns mestres i tradicions segueixen aquest model o l’adapten: esdeveniments lliures, preus per cobrir despeses, models de tarifes múltiples (estàndar, reduïda, solidària), beques per gent en dificultats, etc. Tots aquests sistemes intenten suavitzar o eliminar la barrera econòmica i, a la vegada, serveixen per cultivar la generositat, una virtut bastant oblidada en el model econòmic actual. En aquest sentit, se substitueix el paradigma de ‘proveïdors d’un servei’ i ‘consumidors’ per un de comunitat, que s’uneix per fer possible un esdeveniment com ara un retir o taller de meditació, donant suport a qui ofereix instruccions i, indirectament, a qui té menys recursos. També passem a formar part d’una cadena de generositat: sovint organitzar una activitat i cobrir les despeses és possible gràcies a les contribucions de gent en el passat, gent que potser no coneixem. Amb les contribucions presents fem possibles events futurs que podran beneficiar a altres (o a nosaltres mateixos!).

Pren el que vulguis, dóna el que puguis.


Generosidad

“Dana” es una palabra pali que significa “donativo”; de hecho viene de la misma raíz indoeuropea. En el budismo del sur de Asia se utiliza para referirse al sistema que ha mantenido vivas y transmitido las enseñanzas durante siglos. Aún hoy, muchos monasterios y centros de meditación no tienen ninguna tarifa para la estancia o los cursos y se mantienen gracias a la generosidad de los laicos de la zona y de los asistentes, que siempre tienen la posibilidad de hacer donativos para que el centro pueda seguir ofreciendo el dharma en el mismo espíritu.

En occidente, algunos maestros y tradiciones siguen este modelo o la adaptan: eventos libres, precios para cubrir gastos, modelos de tarifas múltiples (estándar, reducida, solidaria), becas para gente en dificultades, etc. Todos estos sistemas intentan suavizar o eliminar la barrera económica y, a la vez, sirven para cultivar la generosidad, una virtud bastante olvidada en el modelo económico actual. En este sentido, se sustituye el paradigma de ‘proveedores de un servicio’ y ‘consumidores’ por uno de comunidad, que se une para hacer posible un evento como un retiro o taller de meditación, apoyando a quien ofrece instrucciones e, indirectamente, a quien tiene menos recursos. También pasamos a formar parte de una cadena de generosidad: a menudo organizar una actividad y cubrir los gastos es posible gracias a las contribuciones de personas en el pasado, personas que quizás no conocemos. Con las contribuciones presentes hacemos posibles eventos futuros que podrán beneficiar a otros (¡o a nosotros mismos!).

Toma lo que quieras, da lo que puedas.